Allmänna Villkor

Allmän information

Bipunkt.se opereras av Gedomaksis, MB, adress: Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius (vidare kallad Bipunkt.se). Reglerna för användande av webbplatsen www.bipunkt.se fastställer villkoren för insättning och sökning av annonser på webbplatsen www.bipunkt.se samt rättigheter, skyldigheter och ansvar för deltagarna på Bipunkt.se. Reglerna måste följas av alla deltagare på Bipunkt.se. Deltagaren bekräftar sitt samtycke till att följa reglerna på Bipunkt.se och förbinder sig att respektera dem genom att på vilket som helst sätt använda webbplatsen www.bipunkt.se. Om personen motsätter sig något villkor har denne inte rätt att bli deltagare på Bipunkt.se. Verksamheten på Bipunkt.se består av beviljande av tekniska lösningar för insättning och konsultering av annonser på internet. Deltagare på Bipunkt.se är en person som har placerat eller vill konsultera en annons på webbplatsen.

Annonsers innehåll och format

 • Man får inte publicera annonser om anti-radar, människors inre organ, blodgivning, spermadonation, eller annan donation; läkemedel, kosttillskott; vårdtjänster, tillnyktrings- eller avgiftningstjänster hemma hos patienten; drivmedel, fordondokument och teknisk dokumentation; petroleumprodukter; vissa kemiska ämnen, till exempel, kvicksilver; narkotiska ämnen, alkoholhaltiga drycker, tobak, vattenpipor, elektroniska cigaretter och deras tillbehör; vapen utan tillstånd (med begränsat civilrättsligt ansvar); engångsbehållare för fluorerade växthusgaser (ej påfyllningsbara); annonser med ett politiskt, religiöst, kränkande, hotfullt, diskriminerande, missledande, pornografiskt, våldfrämjande budskap eller som uppmuntrar till nationell, etnisk, rasistisk eller religiös intolerans.
 • Annonser på Bipunkt.se får inte innehålla oriktiga uppgifter. Deltagare på Bipunkt.se måste ange objektiv, korrekt, icke vilseledande, komplett och detaljerad information om varor som är till salu och som personen verkligen innehar och (eller) om erbjudna tjänster som verkligen tillhandahålls, inklusive men ej begränsat till kvalitén, tillståndet, egenskaper, tillverkaren, priset. Dessutom måste man i annonsen ange korrekta kontaktuppgifter: telefon och e-postadress.
 • Annonsen får illustreras med upp till 20 bilder. Bilderna får endast visa produkten till salu, logotypen för företaget som erbjuder tjänster/arbete eller arbetssökande personers bild. Bildens storlek får inte överstiga 10 Mb.
 • Det är inte tillåtet att i stället för bilder publicera grafiska objekt/bokstäver/siffror (till exempel, handskrivna anteckningar, telefonnummer, efternamn, iögonfallande ord) eller ett set med bilder inkluderande grafiska objekt/bokstäver/siffror eller ersätta bilder på ett sådant sätt.
 • Genom att placera en annons på Bipunkt.se tar dess författare hela ansvaret för att annonsen uppfyller de krav som är fastställda i Reglerna.
 • Det är strikt förbjudet att göra reklam åt andra annonssajter på Bipunkt.se. Sådana annonser raderas utan någon varning och inga pengar för reklam, om sådan hade beställts, betalas tillbaka.

Regler för annonsplacering och allmänna förhållningsregler

 • En deltagare som placerat en annons måste inneha varan som hen erbjuder. Man får inte annonsera om varan i fall den är: såld; om säljaren först måste beställa varan från en annan försäljare eller privatperson; om man lämnar ut information om varan mot en avgift.
 • Bipunkt.se ansvarar inte för innehållet i användares meddelanden (genom internt meddelande eller e-post) som skickas till andra användare av portalen.
 • Man får inte skriva, publicera, skicka eller inneha information på www.bipunkt.se som kan tjäna till att begå brott.
 • Man får endast placera en annons per objekt i databasen på Bipunkt.se, dvs. en annons om ett objekt till salu, att köpa, hyra ut, byta eller ge bort (vidare kallad Objekt).
 • Annonsen måste placeras i avsedd kategori enligt indelningen på Bipunkt.se (till exempel kan en annons om ett objekt att köpa inte placeras inom kategorin för objekt till salu).
 • Genom att placera en annons bekräftar dess författare att hen har rätt att använda bilderna och att denna användning inte strider mot tredje parters intressen.
 • Bipunkt.se har rätt att behandla (samla in, spara, behandla, lagra, söka, välja ut, slå samman, använda, dölja eller radera) annonser som deltagare på Bipunkt.se har placerat i databasen för Bipunkt.se, i syfte att tillhandahålla och lämna ut dem till tredje parter (mottagare av uppgifter) som använder databasen för sökning av annonser.
 • Deltagare på Bipunkt.se samtycker till att genom att placera sin annons i databasen erhåller hen inte upphovsrätt gentemot databasen. Hen har dock rätt att ändra, komplettera eller förnya sin annons.
 • Deltagare på Bipunkt.se samtycker till att i en situation då ett grundat klagomål inlämnas av en kund eller då administratörer på Bipunkt.se anser (eller om det är uppenbart) att information i en annons som har placerats i databasen är felaktig eller om annonsen är lagstridig eller bryter mot moraliska eller etiska regler och anständighet förbehåller Bipunkt.se sig rätten att radera annonsen från databasen och (eller) blockera denna deltagare på Bipunkt.se.
 • Deltagare på Bipunkt.se samtycker till att Bipunkt.se inte är någon representant, agent eller utövare av uppgiftsmottagarnas rättigheter och ansvarar därför inte för eventuell skada i samband med användning av Bipunkt.se-systemet.
 • Genom att acceptera de allmänna förhållningsreglerna för Bipunkt.se bekräftar deltagaren att hen på inget sätt kommer att missbruka möjligheten att skicka och (eller) ta emot sms via Bipunkt.se. Om en sådan överträdelse registreras kommer händelsen att anmälas till brottsbekämpande myndigheter.
 • När deltagare på Bipunkt.se anger information om ett objekt måste de ha regler för moral, etik och anständighet i åtanke. Till exempel, får de inte använda svordomar, ord eller fraser som kan förolämpa andra personer, pornografiskt innehåll, innehåll om sex, innehåll om otukt mot betalning, annat slags olämpligt innehåll. Deltagaren får inte bryta andra personers integritet och inte göra intrång på immateriella rättigheter.
 • I fall av överträdelser av liknande slag tillämpas följande åtgärder mot deltagare på Bipunkt.se: varning om brott mot moral- och etikreglerna; radering av annonsen med olämpligt innehåll från Bipunkt.se-databasen; avstängning av deltagaren på Bipunkt.se från systemet utan rätt att någonsin registrera sig igen.
 • När en deltagare placerar en annons på Bipunkt.se måste hen följa gällande regler. Annonser som strider mot dessa regler kan raderas utan någon varning och inga pengar för reklam, om sådan hade beställts, betalas tillbaka.

Bipunkt.se integritetspolicy

Integritetspolicyn för Bipunkt.se hittar du på sidan Privacy policy

Kakor

För att webbplatsen för Bipunkt.se ska fungera korrekt sparar den små filer på kundens enhet, så kallade kakor. De flesta stora webbplatser använder sig av kakor. Kakor är små textfiler som sparas på kundens dator eller mobila enhet efter att kunden besökt Bipunkt.se. Av denna anledning kan webbplatsen Bipunkt.se under en tid ”komma ihåg” kundens agerande och inställningar (till exempel, användarnamn, språk, textstorlek och andra inställningar) och kunden behöver därför inte skriva in allt varje gång hen besöker webbplatsen och navigerar i den.

Upphovsrätt

Bipunkt.se har upphovsrätt till allt innehåll på webbplatsen www.bipunkt.se och alla uppgifter i databasen Bipunkt.se samt har ensamrätt att använda det. All ändring i innehåll, behandling av uppgifter, kopiering utan ett skriftligt förhandsgodkännande från Bipunkt.se anses som brott mot upphovsrätten och ansvaret åligger kunden enligt Republiken Litauens nationella rätt. Denna begränsning gäller inte annonsförfattare gentemot deras annonser. Deltagare samtycker till att Bipunkt.se har rätt att använda bilder och annat innehåll i annonser i reklamsyfte utan att avslöja deltagares personuppgifter. Varken Bipunkt.se eller någon tredje part behöver betala royalty eller annan form av ersättning till deltagare för användning av annonser eller annat publicerat innehåll.

Ändring av villkor

Bipunkt.se har rätt att helt eller delvis ändra förhållningsreglerna. Om du fortsätter använda Bipunkt.se efter en regeländring betyder det att du samtycker till den.

Tillämplig lag

Bipunkt.se Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Betaltjänster

Allmänna föreskrifter

För tjänsterna som tillhandahålls på Bipunkt.se kan man betala med PayPal, kredit-/debetkort eller banköverföring (Paysera). Tjänster börjar tillhandahållas först efter att kunden betalat för dem enligt de på webbplatsen Bipunkt.se angivna regler. Tjänsten anses vara betald då leverantören av tjänsten faktiskt har mottagit betalningen.

Kunder på Bipunkt.se kan beställa vissa extra tjänster mot betalning: framhävning av annonsen, reklam för annonsen, stjärnor, uppdateringar med mera.

Priset på tjänsterna beror på utformningen av tjänsten, annonskategori samt om kunden vill beställa extra tjänster.

Leverantören har rätt att begränsa eller tillfälligt stoppa tillhandahållande av tjänster under obestämd period för underhållsarbete. I ett sådant fall informeras köpare av tjänster när underhållsarbetet ska börja via e-post eller annan informationskanal senast en timme före arbetets start. Leverantören kan (men måste inte) förlänga tillhandahållandet av betaltjänster till kunden för den perioden som betaltjänsterna inte var tillgängliga, eller att tillhandahålla likvärdiga betaltjänster utan extra kostnad (i fall betaltjänsterna inte är av kontinuerlig karaktär).

Kostnaden för annonser som raderats eller tagits bort på grund av att användaren har brutit mot dessa föreskrifter återbetalas inte.

Återbetalning

Pengarna för beställd prenumeration återbetalas endast i sådana fall då beställda tjänster var tillgängliga under mindre än 90 procent av tiden under prenumerationsperioden. Bipunkt.se ansvarar inte för om tjänsten inte var tillgänglig beroende på fel hos internetleverantör eller användarens enhet. Återbetalning sker inte heller om användaren anser att tjänsten inte är relevant eller inte tillräckligt bra.

Hur fungerar framlyftande av annons med hjälp av stjärnor?

Med hjälp av stjärnor kan annonsen komma högre upp i listan: ju fler stjärnor desto högre upp i listan visas den. Om det finns fler annonser med samma antal stjärnor kommer den annonsen vars stjärnor har köpts för en längre period visas högre upp. Du kan beställa framlyftande av annons från ditt konto. En stjärna kostar 1 kr per dygn, två stjärnor 2 kr per dygn och så vidare.